Privacybeleid

Waarom een privacyverklaring?
Kanovereniging Odysseus te Alkmaar, verder genoemd Odysseus, is verplicht om je te informeren over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Odysseus aan haar leden en donateurs aanbiedt.

De Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Inleiding
We houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:
Je persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
Uitdrukkelijke toestemming aan jou vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. We doen dat bij je aanmelding als lid.
Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen, zodat veiligheid van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Denk daarbij onder andere aan toezending van de nieuwsbrief en controle bij deelname aan activiteiten.
Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Odysseus verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door of namens Odysseus;
Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen verzenden;
Om contributies en donaties te kunnen innen;
Om ledenlijsten samen te stellen voor de toegangscontrole voor de Algemene Vergadering en voor het bestuur;
Om overzichten te vervaardigen van leden met een ligplaats.

Voor deze doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
Bonds lidmaatschapnummer, Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Emailadres;
Geslacht, geboortedatum, inschrijfdatum;
Kanodiscipline;
Bankrekeningnummer.

PDF versie